Dünya Tarihinde Kaç Çağ Vardır?

Dünya Tarihinde Kaç Çağ Vardır?

 

Dünya tarihindeki çağlar kabaca yazının bulunmasından önce ve sonra olarak ayrılmıştır.
Yazının bulunmasından önceki çağlar ki bunlara tarih öncesi çağlar da denmektedir,
Taş Devri
• Maden Devri
Yazı bulunduktan sonraki çağlar ki bunlara tarihi çağlar da denmektedir,
İlk Çağ
• Orta Çağ
• Yeni Çağ
• Yakın Çağ

Tarih Öncesi Çağlar

Bu devirdeki dönemler her yerde aynı anda başlamamıştır. Her bölgede farklı zamanlarda
başlayıp farklı zamanlarda bitmiştir. Bu devirde yazı olmadığından bu dönemdeki bilgileri
kullanılan eşyalardan alıyoruz. Eşyaların niteliklerine göre devirler de isimlendirilmiştir.

Taş Devri: Bu devirde eşyalar taştan yapıldığından devrin adı Taş Devri olarak
isimlendirilmiştir. Tarihçiler Taş Devrini üç kategoriye ayırmıştır,
Kabataş Devri
• Yontma Taş Devri
• Cilalı Taş Devri

Maden Devri: İnsanların madeni keşfetmeleriyle başlayan yeni devirdir. Önce bakır sonra tunç
ardından demir madenleri kullanılmıştır. Bu yüzden bu devir,
Bakır Devri
• Tunç Devri
• Demir Devri olarak sınıflandırılır.

Tarihi Çağlar

Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlayan devirdir. Tarihçiler tarihi çağları sınıflandırırken kendi
milletleri için önemli olan olayları baz almıştır. Bu konu tartışmalıdır. Çünkü bu sınıflandırma
her millet için kesin kabul gören bir sınıflandırma olmamıştır. Bir diğer dikkat çekici nokta her
tarihi aralık bir öncekinden kısadır. Bunun sebebi teknolojinin gelişmesi ve insanların
birbirlerinden haber alma hızının artmış olmasıdır.

Tarihi çağlar,
• İlk Çağ
• Orta Çağ

• Yeni Çağ
• Yakın Çağ olarak isimlendirilmiştir.

İlk Çağ: Yazının icadı ile Kavimler Göçü arasındaki dönem İlk Çağ olarak isimlendirilmiştir.
Tarımın ve ticaretin yaygın olduğu en uzun dönemdir. Bu devirde insanlar krallık ile
yönetiliyordu. Çok tanrılı dinler yaygındır. Ayrıca Hristiyanlık ve Yahudilik de bu devirde
çıkmış olsa da küçük bir alanda sınırlı kalmıştır. Bu devirde alfabe ve takvimin varlığı, sanatın
ve edebiyatın gelişimini tetiklemiştir. Toplumsal sınıf farkı bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Orta Çağ: Kavimler Göçü ile İstanbul’un fethi arasındaki dönem Orta Çağ olarak
isimlendirilmiştir. Bu devirde her sahada din adamlarının varlığını görüyoruz. Din adamları
özellikle bu devirde her yerde söz sahibi. Ayrıca tek tanrılı dinler yaygınlaşmıştır. İslamiyet’in
gözle görülür yükselişi ve İslam alimlerinin her sahada Avrupa’dan önde olması bir diğer ciddi
gelişmelerdendir. Avrupa’da ise siyasi bir yapı olan derebeyliklerin (feodalite) hakim olduğunu
görüyoruz. Sınıf farklılıkları bu devirde de oldukça güçlü.

Yeni Çağ: İstanbul’un fethinden Fransız İhtilali’ne kadar geçen süre Yeni Çağ olarak
isimlendirilmiştir. Bu dönemde en dikkat çekici olan durum merkezi krallıkların çok
güçlenmesidir. Bu güçlenmeye paralel olarak sömürgecilik de artmıştır. Bu güçlenme öyle bir
hale bürünmüştür ki burada ezilen masum halk olmuştur. Aynı dönemde Osmanlı Devleti’ne
bakıldığında ise burada halkı ezme değil yaşanan teknolojik gelişmeleri reddetme görülür. Bu
durum ister istemez eski gücü koruyamamayı beraberinde getirmiştir. Coğrafi keşifler ile yeni
yerlerin keşfi Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarında azalmaya sebep olurken sömürgecilik
iyice yaygınlaşmıştır. Sanayi İnkilabının yaşanmasıyla el emeğinin önemi kalmamış, kısa
zamanda çok ürün elde edilmiştir.

Yakın Çağ: Fransız İhtilalinden günümüze kadar olan süreç Yakın Çağ’dır. Fransızların halkı
sömüren krallığa meydan okumasıyla başlayan bu çağ sömürü altında olan birçok devlet için
de ışık olmuştur. Bağımsızlığın mümkün olabileceği fikri yayılmıştır. Ayrıca bugün siyasette
kullanılan birçok kavram Fransız Devrimi’nin eseridir. Bu çağda büyük imparatorluklar
yıkılmış yerine küçük devletler kurulmuştur. İnsan hakları kavramı ortaya çıkmıştır. Literatürde
de kalsa sınıf ayrımının bittiğini bu çağda görürürüz. İlk Dünya Savaşı bu devirde çıkmıştır.

 

Bir önceki yazımız olan Hangi Hayvanın Kaç Ayağı Var? Başlıklı konumuzu okumanızı öneririz.

(Bu yazıyı puanlamak ister misiniz? Yıldıza tıklayarak bu yazıya puan verebilirsin.)

Oy vermek için yıldızlara tıklayın!

Yorum Yap